Obchodní podmínky

Na rovinu...Nejvyšší prioritou pro nás je, aby náš zákazník byl maximálně spokojený a děláme vše proto, abychom nezklamali jeho důvěru. Vstřícnost a spolehlivost je naším hlavním motem. Na druhou stranu, my důvěřujeme našim zákazníkům, že koupené produkty zůstanou v jejich rukou a nebudou obsah šířit bez našeho vědomí.


Následující obchodní podmínky jsou formálním soupisem práv a povinností obou smluvních stran.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1.
Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vznikající při uzavírání kupní smlouvy mezi poskytovatelem (prodávajícím) a fyzickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služby“ a „kupující“), a to ohledně služeb poskytovaných prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.  Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetovém rozhraní www.audiopruvodce.cz  a download.audiopruvodce.cz  (dále jen „Internetová stránka“).
Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání internetové stránky a další související právní vztahy.
1.2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3.
Znění obchodních podmínek může prodávající měnit i doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1.
Internetové stránky obsahují seznam nahrávek nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny. Ceny jednotlivých nahrávek jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty a včetně souvisejících poplatků.
2.2.
Podmínkou pro uzavření smlouvy o poskytování služby je vyplnění objednávkového formuláře a platba převodem na bankovní účet, pomocí služby PayPal nebo platba dobírkou.
2.3.
Pro objednání služby zvolí kupující v e-shopu nahrávku, o kterou má zájem (tlačítko "Koupit“), vyplní objednávkový formulář s kontaktními údaji a odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat / Zaplatit“ (dále jen „objednávka“). Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené kupujícím v objednávce jsou prodávajícím považovány za pravdivé. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami.
2.4.
Smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou.
2.5.
Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek), s osobami, které neoprávněně užily nahrávku, nebo s osobami, které umožnily využívání nahrávky uživatelského účtu třetí osobě (čl. 2.4).

 

3. POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB
3.1.
Nahrávky jsou poskytovány kupujícímu dle objednávky v audio formátu MP3 nebo na CD. K nahrávkám jsou zasílány doplňující informace například ve formátech PDF nebo jpg. Samostatně je prodávána aplikace pro mobilní telefony, a to prostřednictvím služby iTunes Store firmy Apple Inc.
3.2.
V návaznosti na uzavření kupní smlouvy bude kupujícímu nahrávka zpřístupněna v celém rozsahu (umožněno jeho stažení). Ke zpřístupnění nahrávky kupujícímu dojde zasláním informace ze serveru prodávajícího kupujícímu prostřednictvím internetu. Pro zpřístupnění nahrávky kupujícímu je vyžadován kód pro stažení souboru.
3.3
Kupující bere nevědomí, že je povinen řídit se autorským právem ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.
Kupující není oprávněn nahrávku měnit, vytvářet jeho kopie nebo půjčovat či pronajímat bez souhlasu autora.
Současně není kupující oprávněn obcházet technické prostředky ochrany práv dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona. Obcházení těchto prostředků ochrany je považováno za porušení autorského zákona.
3.3.
Kupující bere na vědomí, že služba nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou technickou údržbu serveru.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY, VYSTAVOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ
4.1.
Cena nahrávky je uvedena v českých korunách. Částka je uhrazována přímou úhradou ceny služby ze strany kupujícího, a to převodem z bankovního účtu, prostřednictvím služby PayPal nebo platbou na dobírku.
4.2.
V případě, že dojde k chybnému vyúčtování platby kupujícího má kupující právo na reklamaci platby. Takovouto reklamaci platby vyřídí prodávající bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamace vyrozumí kupujícího na adresu elektronické pošty uvedené v uživatelském účtu kupujícího.
4.3
Prodávající se zavazuje vystavit kupujícímu daňový doklad na částku přijaté platby. Daňový doklad bude prodávajícím vystaven na základě písemné výzvy ze strany kupujícího.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
5.1.
Kupující je v souladu s ustanovením § 53 odst. 8 písm. a) občanského zákoníku oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany prodávajícího.6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

6.1.
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží nebo služby zaplacením celé kupní ceny.
6.2.
Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy a využíváním služby nevznikají kupujícímu žádná práva vůči nositelům práv k nahrávky.

 

6.3.

Kupující si je vědom toho, že počítačové programy tvořící Internetovou stránku jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

6.4.
Kupující není oprávněn při využívání Internetové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz Internetové stránky. Internetovou stránku a uživatelský účet možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
6.5.
Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetové stránky či uživatelského účtu nebo v důsledku užití Internetové stránky či uživatelského účtu v rozporu s jejich určením.
6.6.
Kupující dále bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě kupujícího, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení kupujícího, za stav programového vybavení kupujícího a za případné zásahy třetích osob do programového vybavení kupujícího.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ
7.1.
Ochrana osobních údajů je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
7.2.
Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely vedení objednávk, pro účely identifikace uživatele jako oprávněné osoby z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.
7.3.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.
7.4.
Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.
7.5.
V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

8. UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO SAMOSTATNÉ APLIKACE
8.1.
Na Internetové stránce prodávající poskytuje ukázky nahrávek. Obcházení technických prostředků ochrany práv jednotlivých nahrávek je dle ustanovení § 43 odst. 1 autorského zákona zásahem do autorského práva.
8.2.
Kupující či jiná osoba využívající Internetové stránku, nebo samostatné aplikace umístěné na internetové adrese www.audiopruvodce.cz a download.audiopruvodce.cz bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na Internetové stránce.
8.3.
Kupující či jiná osoba využívající Internetovou stránku bere na vědomí, že Internetová stránka, nebo samostatné aplikace umístěné na internetovské adrese www.audiopruvodce.cz a download.audiopruvodce.cz, nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

 

9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ
9.1.
Pokud vztah související s užitím internetové stránky nebo právní vztah založený  kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem, a to konkrétně občanským zákoníkem.
9.2.
Prodávající je oprávněn k poskytování služby na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.
9.3.
Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy i obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.